40-091 Katowice, ul. Piotra Skargi 8, tel. (32) 781 16 60, kom. 694 070 400
Pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach

Wyniki wyszukiwania

Ubezpieczenie Autocasco

AC - jest dobrowolnym ubezpieczeniem pojazdów od skutków uszkodzenia, zniszczenia i kradzieży - tzw. "Autocasco".

Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte szkody powstałe w pojeździe bądź jego wyposażeniu polegające na uszkodzeniu (zniszczeniu) pojazdu mechanicznego, stanowiące następstwo zawinionych przez kierującego tym pojazdem zderzeń z innymi pojazdami albo uszkodzeń wywołanych innymi przyczynami niż kolizja, np. najechanie na jakąś przeszkodę, słupek, drzewo; uszkodzenie pojazdu przez nieznanych sprawców; kradzież pojazdu, jego części lub wyposażenia.

Powstałe w tego rodzaju przypadkach szkody są czasami bardzo poważne i dlatego uznano, że wprowadzenie ubezpieczenia w tym zakresie jest celowe.

Rola AC

Zadaniem AC jest ochrona posiadaczy pojazdów przed majątkowymi skutkami uszkodzeń, zniszczenia lub kradzieży całego lub części pojazdu. Zawarcie umowy w zakresie dobrowolnego ubezpieczenia AC zależy od woli i uznania posiadacza pojazdu mechanicznego.

Warunki ubezpieczenia autocasco prowadzonego przez poszczególnych ubezpieczycieli mogą różnić się między sobą znacznie, zarówno co do zakresu, jak i poziomu zapewnianej nimi ochrony ubezpieczeniowej. Dlatego też, przed podpisaniem umowy ubezpieczenia AC należy bardzo dokładnie zapoznać się z jej treścią!!!

Ograniczenia

Z ochrony ubezpieczeniowej umownego, dobrowolnego ubezpieczenia autocasco zostały wyłączone, w ogólnych warunkach wszystkich właściwie zakładów ubezpieczeń, wszelkie szkody powstałe w wyniku normalnej eksploatacji pojazdu a więc: uszkodzenie części i podzespołów wynikające z zużycia, wadliwej regulacji czy konserwacji.

Większość zakładów ubezpieczeń wprowadziła do ogólnych warunków zasadę, że ustalona w umowie suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za skutki (szkody) wszystkich wypadków, które mogą wydarzyć się w ciągu całego (najczęściej rocznego) okresu ubezpieczenia.

Szkoda całkowita

O pojęciu szkody całkowitej w rozumieniu warunków ubezpieczenia AC nie decyduje techniczny stopień zniszczenia pojazdu lub możliwości technologiczne naprawy, lecz jedynie relacja wartości pojazdu w dniu ustalania odszkodowania do kosztów jego naprawy. Dlatego też zawarte w warunkach ubezpieczenia AC pojęcie "szkody całkowitej" i "całkowitego zniszczenia pojazdu" należy rozpatrywać tylko z punktu widzenia granic i wysokości odszkodowania ubezpieczonego.