40-091 Katowice, ul. Piotra Skargi 8, tel. (32) 781 16 60, kom. 694 070 400
Pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach

Wyniki wyszukiwania

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NW), to ubezpieczenie, którego przedmiotem są trwałe następstwa nieszczęśliwego wypadku polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwałe inwalidztwo lub śmierć osoby ubezpieczonej.

NW należy do ubezpieczeń osobowych, które zawierane są w celu otrzymania umówionej kwoty pieniężnej (lub renty) w razie zajścia określonego zdarzenia, a nie w celu pokrycia szkód.

Ubezpieczenie to prowadzone jest przez zakłady ubezpieczeń w dwojaki sposób:

  • jako ubezpieczenie określonej osoby od następstw nieszczęśliwych wypadków w ogóle,
  • jako ubezpieczenie łączące się ze skutkami nieszczęśliwych wypadków pozostających w związku z używaniem konkretnie oznaczonego pojazdu mechanicznego, w celu zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej ściśle określonej grupie osób.

Z tytułu ubezpieczenia NW "związanego z pojazdem" zakład ubezpieczeń wypłaca z reguły świadczenia w razie śmierci poszkodowanego, gdy zmarł on na skutek nieszczęśliwego wypadku przed upływem terminu (1 rok lub 2 lata) od daty zajścia tego wypadku lub w razie, gdy w wyniku nieszczęśliwego wypadku poszkodowany doznał trwałego inwalidztwa.

Z tego ubezpieczenia wypłaca się świadczenia niezależnie od przysługujących poszkodowanemu z innych źródeł świadczeń i odszkodowań, w tym także z innego ubezpieczenia.

Wysokość świadczeń wypłacanych z tytułu ubezpieczenia NW zależna jest od wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia. W razie zajścia nieszczęśliwego wypadku zakład ubezpieczeń wypłaca jednorazowe świadczenie:

  • w wysokości określonej w umowie sumy - jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku nastąpiła śmierć ubezpieczonej osoby poszkodowanej;
  • w wysokości procentu sumy ubezpieczenia odpowiadającego procentowi trwałego inwalidztwa ubezpieczonej osoby poszkodowanej.

W przypadkach, kiedy posiadacz pojazdu odpowiada cywilnie za skutki wypadku samochodowego, i w związku z tym nie są mu wypłacane świadczenia z obowiązkowego ubezpieczenia OC, może to być jedyne świadczenie, jakie osoba poszkodowana otrzyma. Choć ubezpieczenie to ma charakter tylko pomocniczy i nie wyrównuje całej szkody, to jego rola jest bardzo poważna.