40-091 Katowice, ul. Piotra Skargi 8, tel. (32) 781 16 60, kom. 694 070 400
Pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach

Wyniki wyszukiwania

Szkoda majątkowa

W przypadku szkód majątkowych osoby poszkodowane skazane są na przyjęcie do wiadomości, najczęściej zaniżonych, kosztorysów sporządzonych przez pracowników towarzystw ubezpieczeń lub osób działających na ich zlecenie (kosztorysy naprawy uszkodzonego lub skradzionego mienia, inne szkody majątkowe objęte ochroną ubezpieczeniową). Wyliczenia te są najczęściej zaniżone.

Na pojęcie szkody składają się dwa elementy: pierwszym z nich jest rzeczywista strata, którą poniósł poszkodowany (strata majątkowa), drugim - pozbawienie go korzyści , które mógłby uzyskać, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Każda szkoda może łączyć w sobie oba te elementy, albo też wyczerpywać się tylko w jednym z nich. Szkoda związana z utraconymi korzyściami ma zawsze charakter hipotetyczny i z reguły występuje obok rzeczywiście poniesionej straty.

Szkoda na mieniu

polega na naruszeniu prawnie chronionych dóbr i interesów. Szkodą na mieniu jest wszelki uszczerbek majątkowy nie polegający na naruszeniu dóbr osobistych, powstały zatem bez związku z osobą poszkodowanego. Zakres szkody na mieniu obejmuje: pożar, powódź, wynikające z tego uszkodzenia, zniszczenia, zagarnięcie cudzej rzeczy, naruszenie konkretnego prawa majątkowego, naruszenie majątku jako pewnej całości.

Naprawienie szkody według art. 363 § 1 k.c. powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego, bądź poprzez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.

W przedmiotowym zakresie usługi naszej kancelarii obejmuje szeroko rozumiane doradztwo, pomoc w pozyskaniu dokumentów które wskazują na wysokość szkody i jej zakres, pomoc profesjonalnych rzeczoznawców z zakresu szkody, analizę treści umowy ubezpieczenia.