40-091 Katowice, ul. Piotra Skargi 8, tel. (32) 781 16 60, kom. 694 070 400
Pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach

Wyniki wyszukiwania

Szkoda osobowa - odszkodowanie

W przypadku odpowiedzialności z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC wyrównaniu podlegają wszelkie poniesione przez poszkodowanego koszty związane z powstałą szkodą. Mogą to być m.in. koszty leczenia w tym zabiegów i operacji, opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, przewozu do szpitala, do lekarza, do domu, dożywiania szpitalnego, parkingów itp. Również wyrównaniu podlegają np.: utrata zarobków, i innych dochodów na skutek niemożności wykonywania pracy. Zakład ubezpieczeń, odpowiedzialny z tytułu ubezpieczenia OC , musi pokryć także koszty wizyt u prywatnych lekarzy potwierdzonych rachunkami. Jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, może domagać się pokrycia kosztów przystosowania do wykonywania innego zawodu.

Należy pamiętać że zgodnie z art. 6 k.c. roszczenia w tym zakresie muszą być poparte należytymi dowodami. W związku z powyższym należy bezwzględnie pamiętać o konieczności dokumentowania wszelkich wydatków. W przedmiotowym zakresie usługi naszej kancelarii obejmuje również szeroko rozumiane doradztwo, pomoc w pozyskanie dokumentów z zakładów opieki zdrowotnej, policji, zakładów ubezpieczeń.