40-091 Katowice, ul. Piotra Skargi 8, tel. (32) 781 16 60, kom. 694 070 400
Pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach

Wyniki wyszukiwania

W razie wypadku

Wypadki są nieodłączną częścią ruchu drogowego. Jeżeli przytrafi się on nam, należy pamiętać, że najbezpieczniej jest samemu zadbać o wszelkie niezbędne informacje mogące świadczyć w przyszłości o naszej niewinności bądź należnym odszkodowaniu. Uczestnik wypadku i zarazem osoba objęta ubezpieczeniem komunikacyjnym musi pamiętać, że to właśnie na nim spoczywa obowiązek przedstawienia zakładowi ubezpieczeń posiadanych dowodów dotyczących zaistniałego zdarzenia oraz poniesionych strat. Ma on ułatwić ustalenie okoliczności zdarzenia jak również udzielić pomocy w dochodzeniu roszczeń przeciwko sprawcy szkody. Należy zatem szczególną uwagę zwrócić na kompletowanie pełnej dokumentacji sprawy.

W przypadku zajścia wypadku należy:

 1. Udzielić poszkodowanym pierwszej pomocy.
 2. Zabezpieczyć miejsce wypadku tak, aby nie doszło do kolejnych kolizji.
 3. W miarę możliwości zrobić dokumentację fotograficzną dokumentującą szkodę (zakres zniszczeń samochodu, zakres zniszczeń ładunku lub rzeczy osobistych),
 4. W miarę możliwości zrobić dokumentację fotograficzną miejsca zdarzenia, która może później okazać się pomocna przy ustalaniu przyczyny wypadku. Powyższe ma szczególne znaczenie w przypadku nieszczęśliwych wypadków mających miejsce na oblodzonych lub uszkodzonych ciągach pieszych, nie odśnieżonych miejscach itp. Należy zwrócić uwagę na wszystkie okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla powstania zdarzenia.
 5. Zebrać dane osobowe sprawcy wypadku oraz świadków - wszyscy mogący potwierdzić podawane przez nas okoliczności
 6. Nie należy obawiać się wezwania policji na miejsce wypadku
 7. Znaleźć wszelkie, powstałe wskutek zdarzenia, ślady - stłuczone szkło, ślady hamowania, plama oleju, rozsypany piasek. Warto wozić ze sobą aparat fotograficzny, choćby jednorazowy. Należy robić zdjęcia wszystkiego, co wydaje nam się ważne. Pomimo emocji, jakie towarzyszą nam podczas wypadku należy zachować spokój. O ile to możliwe należy wezwać znajomego, który chłodnym okiem oceni całą sytuację.
 8. Jeżeli nie się pewnym nie należy podpisywać jakichkolwiek dokumentów w szczególności oświadczenia w wzięciu na siebie odpowiedzialności za spowodowanie wypadku,

W celu udokumentowania szkody należy:

 1. zgłosić policji poniesioną szkodę,
 2. zbierać dowody poniesionej szkody (dokumentacja medyczna, zaświadczenia lekarskie, opinie, wypisy ze szpitali)
 3. gromadzić dowody poniesionych wydatków (rachunki za leki, leczenie, koszty dojazdu, koszty dożywiania, koszty rehabilitacji, rachunki dokumentujące koszta ponoszone w związku ze śmiercią osoby bliskiej)

  Jeżeli nie jesteś pewien jak należy w danej sytuacji postąpić zadzwoń do Nas. Udzielimy Ci niezwłocznej informacji dotyczącej dalszego postępowania w danej sprawie. Nawet po wypłaceniu świadczenia postępowanie może zostać wznowione, a dodatkowe świadczenia wypłacone. Po każdym zgłoszeniu prowadzimy dogłębną analizę prawną sprawy i w przypadku takiej możliwości wznawiamy postępowanie.

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22 maja 2003r.

Art. 16.

 1. W razie zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem obowiązkowym, o którym mowa w art. 4 pkt 1-3, osoba uczestnicząca w nim, z uwzględnieniem ust. 2, jest obowiązana do:
  1. przedsięwzięcia wszystkich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia, starania się o złagodzenie skutków zdarzenia oraz zapewnienia pomocy lekarskiej poszkodowanym, jak również w miarę możliwości zabezpieczenia mienia osób poszkodowanych;
  2. zapobieżenia, w miarę możliwości, zwiększeniu się szkody;
  3. niezwłocznego powiadomienia Policji o zdarzeniu, o ile doszło do wypadku z ofiarami w ludziach lub do wypadku powstałego w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo
 2. W przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem obowiązkowym, o którym mowa w art. 4 pkt. 1-3, uczestnicząca w nim osoba objęta tym ubezpieczeniem jest ponadto obowiązana do:
  1. udzielenia pozostałym uczestnikom zdarzenia niezbędnych informacji koniecznych do identyfikacji zakładu ubezpieczeń, łącznie z podaniem danych dotyczących zawartej umowy ubezpieczenia;
  2. niezwłocznego powiadomienia o zdarzeniu zakładu ubezpieczeń, udzielając mu niezbędnych wyjaśnień i przekazując posiadane informacje.
 3. Osoba, której odpowiedzialność jest objęta ubezpieczeniem obowiązkowym, a także osoba występująca z roszczeniem, powinny przedstawić zakładowi ubezpieczeń, Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu lub Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych posiadane dowody dotyczące zdarzenia i szkody oraz ułatwić im ustalenie okoliczności zdarzenia i rozmiaru szkód, jak również udzielić pomocy w dochodzeniu przez zakład ubezpieczeń, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny lub Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych roszczeń przeciwko sprawcy szkody.