40-091 Katowice, ul. Piotra Skargi 8, tel. (32) 781 16 60, kom. 694 070 400
Pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach

Wyniki wyszukiwania

Ważne pytania

Ogólne

 1. Jakie są najważniejsze ubezpieczenia komunikacyjne?
 2. Ile trzeba czekać na wypłacenie odszkodowania?
 3. Czy rzeczoznawca działa na korzyść ubezpieczonego?
 4. Kiedy termin wypłacenia odszkodowania może się przedłużyć?
 5. Co to jest odszkodowanie za utratę wartości rynkowej samochodu? Komu się ono należy?
 6. Za jakie szkody wyrządzone pojazdem mechanicznym odpowiedzialność ponosi zakład ubezpieczeń?
 7. Jak ma się zachować poszkodowany w przypadku kolizji z innym pojazdem?

Ubezpieczenie OC

 1. Co daje nam OC?
 2. Jak ustalana jest wysokość odszkodowania z tytułu OC?
 3. Kiedy można nie otrzymać odszkodowania z tytułu OC?
 4. Z czym może wiązać się brak obowiązkowego ubezpieczenia OC?
 5. Jak OC ma się do wyjazdów zagranicznych, czy jest tam uznawane?
 6. Jakie szkody podlegają wyrównaniu przez zobowiązanego do jej naprawienia z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC?

 

Jakie są najważniejsze ubezpieczenia komunikacyjne?

Dwa ubezpieczenia uznawane są za najważniejsze dla ochrony majątku posiadacza pojazdu mechanicznego, czyli kierującego pojazdem mechanicznym. Są to:

 • OC - Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • AC - Dobrowolne ubezpieczenie pojazdów tzw "Autocasco" od skutków uszkodzenia, zniszczenia i kradzieży

Oba ubezpieczenia starają się łagodzić skutki zdarzeń najbardziej dotkliwych dla majątku posiadacza pojazdu mechanicznego i zarazem najczęściej występujących w związku z ruchem pojazdu mechanicznego. Należy podkreślić, że OC ma bardzo istotne i ważne znaczenie również dla osób poszkodowanych w wypadkach samochodowych.  

Dlaczego OC jest tak ważne?

Istota tego ubezpieczenia polega na tym, iż w razie wyrządzenia przez posiadacza i kierującego pojazdem mechanicznym szkody innym osobom, odszkodowanie, które zobowiązani są oni świadczyć, wypłaca za nich zakład ubezpieczeń.

do góry

Co daje nam OC?

Ubezpieczenie to z jednej strony chroni majątek sprawcy szkody odpowiedzialnego cywilnie za jej spowodowanie, z drugiej zaś strony gwarantuje poszkodowanemu, że zaspokoi swoje roszczenia. Często bowiem zdarza się, że poszkodowany mimo korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia sprawy, nawet wyrokiem sądowym, nie mógł otrzymać zasądzonego na jego rzecz odszkodowania, gdyż sprawca szkody był po prostu niewypłacalny. Takim właśnie sytuacjom ma zapobiegać ubezpieczenie OC, które w odniesieniu do posiadaczy pojazdów mechanicznych jest obowiązkowe.

do góry

Z czym może wiązać się brak obowiązkowego ubezpieczenia OC?

Brak obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego, może spowodować nałożenie kary finansowej. Kara jest ustalana odgórne w wymiarze rocznym. W zależności od tego, przez jak długi okres auto nie było objęte OC, różna będzie wysokość kary. Podstawowe stawki w przypadku, gdy okres ten przekracza 14 dni wynoszą:

 • 500 EURO dla posiadaczy pojazdów osobowych,
 • 800 EURO dla właścicieli pojazdów ciężarowych i autobusów,
 • 100 EURO dla posiadaczy pozostałych pojazdów.

Jak OC ma się do wyjazdów zagranicznych, czy jest tam uznawane?

Z chwilą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej polisy OC wydawane przez polskie zakłady ubezpieczeniowe są uznawane na terenie tych krajów. Wcześniej udając się za granicę należało wykupić tzw. zieloną kartę, czyli ubezpieczenie OC ważne na terenie krajów objętych systemem zielonej karty.

do góry

Za jakie szkody wyrządzone pojazdem mechanicznym odpowiedzialność ponosi zakład ubezpieczeń?

Z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC zakład ubezpieczeń wypłaca świadczenia wówczas, gdy posiadacz lub kierujący pojazdem jest zobowiązany do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu wszelką szkodę, w szczególności gdy nastąpiły:

 • śmierć,
 • uszkodzenie ciała,
 • rozstrój zdrowia,
 • utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy.

Na podstawie przepisów kodeksu cywilnego o odpowiedzialności cywilnej posiadacza i kierującego pojazdem mechanicznym, poszkodowany jest uprawniony do odszkodowania obejmującego zarówno straty jak i korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby nie wyrządzono mu szkody.

do góry

Jakie szkody podlegają wyrównaniu przez zobowiązanego do jej naprawienia z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC?

Wyrównaniu przez Zakład Ubezpieczeń podlega wszelka szkoda, a więc w szczególności:

 1. szkoda majątkowa wyrządzona na osobie, będąca wynikiem uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci, wywołanych wypadkiem pojazdu mechanicznego,
 2. szkoda na mieniu powstała wskutek uszkodzenia, utraty lub zniszczenia rzeczy ruchomej (np. odzieży poszkodowanego, jego zegarka, teczki, obuwia itd.), ewentualnie rzeczy związanej z nieruchomością (np. zniszczenie pojazdem płotu odgradzającego posesję, złamanie drzewek, uszkodzenie budynku),
 3. zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, jeżeli poszkodowany dozna w wypadku samochodowym uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Ubezpieczenie to obejmuje nie tylko następstwa wypadków, które wynikały w związku z ruchem pojazdu mechanicznego, lecz również powstałe:

 • bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu;
 • podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu;
 • podczas zatrzymania, postoju lub garażowania.

do góry

Jak ustalana jest wysokość odszkodowania z tytułu OC?

Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, najwyżej jednak do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej. Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych EURO ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody i wynosi:

 • w przypadku szkód na osobie – 5.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych,
 • w przypadku szkód w mieniu – 1.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych (zakres i wartość uszkodzonego mienia).

do góry

Kiedy można nie otrzymać odszkodowania z tytułu OC?

Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, zakład ubezpieczeń nie wypłaci odszkodowania i nie odpowiada za szkody:

 • polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego. Dotyczy to również sytuacji, w której posiadacz pojazdu mechanicznego, którym szkoda została wyrządzona, jest posiadaczem lub współposiadaczem pojazdu mechanicznego, w którym szkoda została wyrządzona,
 • wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego niż pojazd przewożący te przedmioty,
 • polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych,
 • polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

do góry

Czy rzeczoznawca działa na korzyść ubezpieczonego?

W każdym przypadku zgłoszonych roszczeń, zakład ubezpieczeń prowadzi postępowanie wyjaśniające, mające na celu ustalenie odpowiedzialności sprawcy kolizji. Zdarza się, że efektem takiego działania jest odmowa wypłaty odszkodowania. Zakład ubezpieczeń twierdzi, że sporządzona analiza akt szkody bądź też opinia rzeczoznawcy wyklucza możliwość powstania kolizji w okolicznościach podanych w zgłoszeniu szkody. Poza sprawami oczywistymi (gdzie zachodzi ewidentna próba wyłudzenia odszkodowania, przez grupy zawodowo trudniące się zgłaszaniem fikcyjnych kolizji) często zdarza się, że taka przykra informacja dotyczy właśnie Ciebie.

Zdarzają się przypadki działania rzeczoznawcy na korzyść zakładu ubezpieczeń w taki sposób, że rzeczoznawca działający na zlecenie zakładu ubezpieczeń, starał się za wszelką cenę wykazać i zrobić wszystko, aby udowodnić że zgłoszona kolizja była próbą wyłudzenia odszkodowania. W każdym takim przypadku, konieczne jest uzyskanie opinii, na którą powołuje się zakład ubezpieczeń i z nią właśnie zgłoś się do nas. Nie jesteś na straconej pozycji. Postaramy się wyszukać wszelkie argumenty przemawiające na Twoją korzyść.

do góry

Jak ma się zachować poszkodowany w przypadku kolizji z innym pojazdem?

Poszkodowany po pierwsze musi pamiętać, że to właśnie na nim spoczywa obowiązek przedstawienia zakładowi ubezpieczeń posiadanych dowodów dotyczących zaistniałego zdarzenia oraz poniesionych strat. Ma ułatwić ustalenie okoliczności zdarzenia, jak również udzielić pomocy w dochodzeniu roszczeń przeciwko sprawcy szkody.

Dlatego koniecznie musi:

 • odnotować, dane dotyczące pojazdu, osoby kierującej drugim pojazdem,
 • spisać numer polisy, nazwę i adres zakładu ubezpieczeń, w którym została zawarta umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 • koniecznie, zebrać dane osobowe świadków zdarzenia,
 • jeżeli nie jest to konieczne, nie dokonywać w uszkodzonym pojeździe żadnych zmian,
 • zgłosić szkodę do zakładu ubezpieczeń najszybciej jak to możliwe.

  Więcej informacji znajdziesz tu

  do góry

Ile trzeba czekać na wypłacenie odszkodowania?

W przypadku zgłoszenia roszczeń osób poszkodowanych, zakład ubezpieczeń ma obowiązek wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni począwszy od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie przez poszkodowanego lub uprawnionego.

do góry

Kiedy termin wypłacenia odszkodowania może się przedłużyć?

Termin ten może być przedłużony jedynie w przypadku, gdy w ciągu 30 dni nie było możliwe wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania. W takim przypadku odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od chwili, gdy przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednak począwszy od 01.01.2004r. obowiązuje zapis, że odszkodowanie musi być wypłacone, nie później niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie.

do góry

Co to jest odszkodowanie za utratę wartości rynkowej samochodu? Komu się ono należy?

Jest to zapłata sumy pieniężnej odpowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie.

Należy się ono każdemu, kto:

 • jest posiadaczem pojazdu, który ma poniżej 3 lat w chwili wypadku i zakupiony został w salonie dealerskim jako fabrycznie nowy,
 • w okresie ostatnich 3 lat miał szkodę w pojeździe likwidowaną z odpowiedzialności cywilnej sprawcy zdarzenia.

Wystarczy przynieść do Nas pełną dokumentację pojazdu po szkodzie, a My wystąpimy o odszkodowanie za utratę wartości rynkowej pojazdu, które przysługuje w większości przypadków, a wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego.